ΠΕΠΟΝΙ

ROYAL F1

Εύρωστο φυτό με καλή κάλυψη των καρπών
Καρπός στρόγγυλου σχήματος, σάρκα παχειά πράσινου χρώματος
Πολύ μικρή κοιλότητα σπόρων
Πολύ καλό εξωτερικό δικτύωμα
Καρπός πολύ συνεκτικός με μέσο βάρος 1,7 Κg
Κύκλος μικρός πρώϊμης ωρίμανσης με αντοχή στο F-O, F-1 και PM-1, PM-2